Mijjen stillemeFjall-50px

Åålmegemiehtjieprosjeekte ikth vielie eelki jaepien 2017 mænngan prosesse lij tjöödtjestamme, jïh njoktjen asken jaepien 2018 dle aktem revideereme prosjeektesoejkesjem nænnoestamme mesnie aaj baeliesoejkesje.

Åålmegemiehtjieprosjeekten ulmie lea raeriestidh guktie maehtedh åålmehmiehtjiem tseegkedh Bijjie Spædtja-Bealjehkh-Helagen dajvesne. Daan bïjre edtja organisasjovni, sïjti, tjïelti jïh jeatjah jielemi ektesne raeriestidh jïh ektesne barkedh. Prosjeekte edtja aaj vaaksjodh ahte dah gïeh dajvesne jallh dajven lïhkesdajvesne årroeminie jïh jielieminie edtjieh nuepiem utnedh meatan årrodh dam prosessen bïjre digkiedidh.

Ahte dah gïeh prosjeekte doehtede åadtjoeh meatan årrodh raeriestidh åålmegemiehtjien bïjre daerpies jis edtja buerie hammoem jïh guarkemem åadtjodh. Juktie vihkeles gyhtjelasside digkiedidh hammoen bïjre jis edtja åålmegemiehtjie sjïdtedh dle sjïere ryöjredimmiedåehkie gååvnese gusnie almetjh tjïeltijste, sïjtijste, Saemiedigkeste jïh turismejieliemistie. Lissine sjïere barkoedåehkie edtjieh jaepien 2019 tseegkesovvedh.

Dejtie veeljemidie mejtie tjuerieh prosjeekten sisnie dorjesovvedh edtjieh jieleme-, kultuvre-, jïh dååjresevierhtide jïh dajven båatsoejielemem vuavkasjidh. Nænnoes gorredimmie guhkiesmearan edtja jarngesne årrodh.

error: Innehållet är skyddat.
Sök