Varför bildas nationalparker?Fjall-50px

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det är också därför de allra finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet bevaras som nationalpark.

Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

Varje nationalpark har en plan som beskriver hur området ska skötas för att naturvärdena ska kunna bevaras. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans.

Varför just i Vålådalen–Sylarna–Helags?

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 föreslår de att bilda 13 nya områden. Ett av förslagen är VålådalenSylarnaHelags. Det är utpekat som nationellt värdefullt då det innehåller ett landskap med stor variation, från låglänta myrar till höglänta fjäll, geologiska formationer, föränderligt klimat, kulturspår och särpräglad växtlighet.

En detaljerad förstudie har lett fram till att flertalet aktörer är positiva till att gå vidare i arbetet med att försöka bilda nationalpark. Därför har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län inlett denna nationalparksprocess.

Så bildas en nationalpark

Att bilda en nationalpark är en lång process där många aktörer är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer.

Naturvårdsverkets nationalparksplan är själva utgångspunkten för arbetet. Information och dialog med lokala aktörer löper som en röd tråd genom hela projektet.

Delaktighet gör att en eventuell nationalpark får en bättre utformning och bättre förståelse. Det är viktigt med samverkan och information mellan myndigheter, kommuner, organisationer och med dig som bor eller besöker området.

I områden där renskötsel pågår är samebyarna en viktig samverkanspart.

Vandring på en spång i fjällen. Foto: Johannes Poignant.
Vandring på en spång i fjällen. Foto: Johannes Poignant.
error: Innehållet är skyddat.
Sök