Vad är en nationalpark?Djurliv-50px

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Mycket arbete görs för att de ska vara både lätta att hitta till och att besöka, men tillgängligheten varierar. Många nationalparker har tillgängliga besöksmål medan andra inte har anpassats.

Mer information om vad som gäller för respektive nationalpark hittar du på www.sverigesnationalparker.se.

Varför har vi nationalparker?

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.

En tillgång som går i arv

Nationalparkerna är vår gemensamma egendom och marken ägs av staten. Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan lämna över det till kommande generationer.

Skötsel av nationalparker syftar i första hand till att bevara deras naturliga tillstånd. Det innebär att naturen ofta får vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det däremot viktigt att den fortsätter.  En nationalparks föreskrifter kan begränsa allemansrätten för att skapa ett bättre skydd för det känsliga växt- och djurliv som finns i området.

Click here if you wish to read about Sweden’s outdoor access rights in a different language.

Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Tillsammans bildar de en helhet som ger skydd åt de sex olika landskapstyper som är karaktäristiska och unika för Sverige.

Tält i solnedgång. Foto: Johannes Poignant.
Tält i solnedgång. Foto: Johannes Poignant.
error: Innehållet är skyddat.
Sök