Djurliv-50pxStorslagen fjällmiljö

Området har en storslagenhet som är svår att finna någon annanstans i Sverige eller världen. Landskapet är hem åt stora och små rovdjur, utrotningshotade orkidéer och en mångfald av andra växter och djur.

I öster kring Vålådalen finns tät gammelskog som växer på geologiska formationer från senaste istiden. Stigarna går genom djupa dalgångar som spolades fram när isen smälte. Sjöarna lyser klart blå bredvid landmärken såsom pyramider. Vegetationen är präglad på en tid då smältvatten forsade fram och gav marken en särpräglad karaktär.

Området består även av storslagna fjäll med toppar över 1 700 meter. Här ligger snön kvar långt in i juni medan låglandet exploderar av grönska. Helagsglaciären, Sveriges sydligaste glaciär, ligger i södra änden av området och Storulvåfjällen i norr.

Fjällmassiv såsom Sylarna, Bunnerfjällen och Lunndörrsfjällen reser sig långt över havsnivån. Fjällens dalgångar ger betesro för renen, men också skydd för björn, lo och järv. Över kalfjällets stäpper seglar jaktfalk och kungsörn på spaning efter sork och lämmel.

Om området

Det föreslagna nationalparksområdet utgör den centrala delen av södra fjällregionens största sammanhängande fjällområde. Det innehåller ett landskap med stor variation vad gäller topografi, geologiska förhållanden, klimat och växtlighet. Höga fjäll med spetsiga toppar finns i de västra delarna där Sylarna och Helags är särskilt framträdande. Dessa fjällmassiv reser sig över 1 700 meter över havet. De högsta är Helagsfjället på 1 797 meter, Sylarna 1 728 meter (högsta toppen av Sylarna ligger i Norge och är 1 743 meter) och Härjångsfjällen 1 626 meter. Det är den mest utpräglade högalpina karaktären i södra fjällregionen. I Helagsmassivet finns också den svenska fjällkedjans sydligaste glaciär. Även de östligt belägna fjällen har dramatiska former, delvis avgränsade genom breda nord-sydliga dalgångar, men med mer avrundade toppar. I områdets nordöstra del ligger den stora, skålformade Vålådalssänkan med de anslutande smalare dalgångarna Rulldalen och Rekdalen.

Inom det vidsträckta området finns många vitt skilda vegetationstyper. I de nordvästra delarna är landskapet öppet för fuktiga västvindar, vilket ger ett mera havslikt klimat. Samtidigt är västra delen av området påverkat av kalkhaltiga och vissa basiska bergarter vilka har gett upphov till en artrik och ymnig vegetation. I fjällens sydbranter finns ofta en mycket artrik och botaniskt intressant sydbergsflora. I öster bildar Vålådalssänkan en speciell miljö. Hela dalgången täcks av i stort sett sammanhängande grandominerade barrskogar till en areal av nära 30 000 hektar. Björkskogar förekommer längs vattendragen i de lägst belägna dalgångarnas bottnar men har i övrigt relativt liten utbredning, fjällbjörkskogen undantagen. Den fjällnära barrskogen är huvudsakligen orörd av modernt skogsbruk. Vissa delar av skogen – framför allt i öster – är urskogsartad med grova tallar, torrakor och upp till 400 år gamla träd. Även områdets myrmarker är i huvudsak intakta.

Områdets centrala och östra del är känd som ett av fjällkedjans viktigaste tillhåll för många hotade djurarter. Här finns bland andra jaktfalk, kungsörn, berguv, dubbelbeckasin, järv och lodjur. Området är även i övrigt viltrikt med starka stammar av hare, skogshöns och mård.

Sjöar och vattendrag

Områdets sjöar och vattendrag har en hög grad av naturlighet och stora naturvärden sett i ett nationellt perspektiv. Det finns stora sammanhängande vattensystem som inte fragmenteras av dammar eller på annat sätt och därmed utgör en större fungerande helhet ekosystemmässigt. Framför allt gäller detta Vålådalens vattensystem vars avrinningsområde täcker huvuddelen av den tänkta nationalparken. I området finns även vatten med rödlistade kräftdjur. Fiskfaunan domineras av öring och röding med ett flertal skyddsvärda bestånd. Här finns också några av landets högst belägna (>1 200 meter över havet) sjöar med fiskbestånd.

Till områdets många geologiskt intressanta delar hör de väl utbildade issjöterrasserna i Handölsdalen och Gröndalsdeltat nordost om det mäktiga Lunndörrspasset. Gröndalsdeltat är fjällvärldens troligen mest välbildade isälvskomplex bestående av terrasser, dödisgropar, erosionsbranter och åslandskap.

Välkommen hit

Du är varmt välkommen att besöka våra storslagna fjäll, men var rädd om dom. De skall finnas kvar även för kommande generationer.

error: Innehållet är skyddat.
Sök