favicon-57Ledutredning inom området
Vålådalen–Sylarna–Helags

UPPDRAG

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur leder och entréer för friluftslivet kan utformas för att besökare ska kunna uppleva områdets unika värden på bästa sätt. Utredningen ska bland annat användas inom nationalparksprocessen.

Ledutredningen kommer att finnas med i planeringen och förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark, men om det blir nationalpark finns förutsättningar leder och anläggningar av betydligt högre kvalitet.

Detta görs med den grundläggande målsättningen att ingen typ av nyttjande av området ska orsaka oacceptabla störningar på bevarandevärden, upplevelser eller renskötsel.

SYFTE

Målet är ett långsiktigt hållbart system av leder och entréer, där många kan ta del av de upplevelser området kan erbjuda, samtidigt som landskapets värden bevaras och olika intressen och verksamheter kan verka och finnas tillsammans.

Utredningen genomförs av Annica Ideström och Torkel Ideström vid Länsstyrelsen Jämtlands län och ska vara klar våren 2018.

HUR KAN DU BIDRA?

Självklart har vi tagit med tidigare inspel från dialogmötena under 2016 och 2017, samt arbetet med tidigare nationalparksprocesser.

Lederna är till för alla och därför behövs nu er hjälp. Vi behöver idéer, synpunkter och konkreta förslag om ledernas lokalisering i området i relation till upplevelsevärde, bevarandevärden och verksamheter i området. Vi är också intresserade av synpunkter på ledernas anläggningar, det vill säga vindskydd, broar, spänger och dass. Alla ortsbor, företag, föreningar med flera engagerade är välkomna att komma med inspel.

Kan till exempel nya leder bildas? Kan andra leder dras om och/eller förbättras? Hur vill du/ni att lederna ska se ut här i fjällområdet? Vilka upplevelsevärden finns som är värda att visa upp? För vilka grupper kan vi förbättra tillgängligheten? Påverkas din verksamhet av friluftslivet?

error: Innehållet är skyddat.
Sök