Kaarhte

Dajve mij gievlien sisnie, dïhte maam ussjedibie åålmegemiehtjie sjædta. Ibie raakte daejrieh gusnie raaste sjædta men jeenjemes staaten eatneme dan sisnie. Sjïere barkoe jåhta mij galka raastem moenedh.

karta © Länsstyrelsen Jämtlands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan GSD-Sverigekartan Raster

error: Innehållet är skyddat.
Sök