Skoter-50pxVanliga frågor och svar

Under länken nedan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Saknas din fråga? Skriv till oss här så besvarar vi även den!

Fråga: Förbjuds prospektering av mineraler inom en nationalpark?

Svar: Ja, enligt Minerallagen kan inte undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten i en nationalpark.

Fråga: Hur blir det med statliga fiskevatten och jakt?

Svar: Följ frågan om fisket och jakten i den eventuella nationalparken, på hemsidan www.valadalen-sylarna-helags.se.

Fråga: Vad händer med stugorna som privatpersoner äger som ligger inom en nationalpark?

Svar: En fastighetsutredning och utredning om enskilt ägda byggnader pågår för närvarande. Den ska ge svar på vilka fastigheter och byggnader som ligger innanför den föreslagna gränsen. Om privata fastigheter och/eller byggnader finns innanför den föreslagna gränsen kommer dialog att föras med fastighetsägaren och enskilda ägare av byggnader.

Fråga: Kommer man att få rida i en nationalpark?

Svar: Enligt allemansrätten får man lov att rida i området i dag så länge man inte stör eller förstör. Eventuellt kan möjligheterna för ridning, liksom många andra aktiviteter, att förändras utifrån en zonering och kanalisering för hänsyn till naturvärden, renskötseln och för att samsas med annat friluftsliv.

Fråga: Får man röra sig fritt på fjället om det blir nationalpark?

Svar: Självklart kommer man att fortsätta kunna ströva fritt på och utanför lederna även inom en eventuell nationalpark. Hänsyn enligt allemansrätten och renskötsellagen till djur, natur och renskötseln gäller även fortsättningsvis. Att tälta kommer att vara tillåtet även fortsättningsvis. Informationsinsatser om renens närvaro och önskan om att lederna inte brukas under perioder av kalvning eller ro för renen i vissa områden kommer att realiseras, så kallad zonering i tid och rum.

Fråga: Kommer fastigheter att exproprieras?

Svar: En fastighetsutredning ska ge svar på vilka fastigheter som ligger innanför den föreslagna gränsen. Om privata fastigheter skulle finnas innanför den föreslagna gränsen kommer dialog att föras med fastighetsägaren.

Fråga: Vad är syftet med nationalparken?

Svar: Att bilda nationalparker är ett sätt att långsiktigt bevara vår mest värdefulla natur. Det är också därför de allra finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet bevaras som nationalparker. Enligt miljöbalken är syftet att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

Fråga: Hur får renskötsel bedrivas i en nationalpark?

Svar: Renskötsel kommer att bedrivas precis som den gör i dag. Området är präglat av renen sedan urminnes tider, och utan renens närvaro hade området inte haft de naturvärden som finns i dag. Renskötseln har präglat området och kommer att fortsätta vara en självklar del av detta landskap. I projektet arbetas det med lösningar som leder till goda förutsättningar att bedriva en hållbar renskötsel i området även i framtiden.

Fråga: Kan en nationalpark plötsligt upphävas?

Svar: Nej, beslutet fattas av regeringen efter hörande av riksdagen. Att upphäva en nationalpark är svårt, det måste i så fall göras på samma sätt och med mycket synnerliga skäl.

Fråga: Ska lokala företag kunna driva anläggningar i den eventuella nationalparken?

Svar: I en nationalpark äger staten området och är alltså fastighetsägare. Beslut om arrenden och nyttjanderätter blir en fråga för kommande förvaltning tillsammans med naturvårdsverket att bedöma utifrån kommande syfte och föreskrifter för den eventuella nationalparken.

Fråga: Får skoterkörningen ske på samma sätt som i dag?

Svar: Hela området är redan i dag förbudsområde. Skoteråkning kommer, precis som nu, att vara tillåten endast på markerade leder.

Fråga: Vad händer om privata markägare inom förslaget säger nej?

Svar: Skulle fastigheter inom den tänkta gränsen finnas och markägaren inte är intresserad av försäljning, kommer diskussioner att föras med markägaren om en eventuell förändring av förslaget till gränsdragning.

Fråga: Är man beredd att dra om sommarleder på längre sträckor?

Svar: En ledutredning har genomförts för att se över samtliga leder. Somliga leder kan komma att dras om, eller tas bort. Andra leder kan behöva förstärkas. Orsaken till omdragningar eller borttagning av leder i området kan bero på flera faktorer, exempelvis tillgängligheten, naturgivna förutsättningar, slitage, renbetes ro, blöta förhållanden eller att leden ligger på olämpliga dragningar ur fjällsäkerhetssynpunkt. Ledutredningen kommer att användas som underlag vid kommande arbete med det rörliga friluftslivet och skoteråkningen i området.

error: Innehållet är skyddat.
Sök