Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Detta har hänt

2017-05-16
Nyhetsbrev

Nu finns vårat nyhetsbrev även utlagt på hemsidan. under fliken Aktiviteter finner ni en rubrik som heter Nyhetsbrev. Därunder kommer processens nyhetsbrev finnas samlade.

2017-05-15
Upprustning av leder i Vålådalen

Under sommaren kommer länsstyrelsen att restaurera leder i Vålådalen, däribland Blanktjärnsrundan. Då den slingan blivit en populär vandrings- och cykelled har den slitits ner ordentligt. Länsstyrelsen har ansökt om projektmedel från Naturvårdsverket för att rusta upp nedslitna leder i Vålådalsområdet. leder kommer att förstärkas med spänger, en trappa kommer att byggas och broar över bäckar kommer att installeras.

Denna restaurering har ingen koppling till nationalparksprocessen.

2015-05-10
Beredningsgruppsmöte

Onsdagen den 10 maj var samtliga deltagande från beredningsgruppen inbjudna till residenset för ett möte. Beredningsgruppen består av representanter för Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby, Mittådalens sameby, Åre kommun, Bergs kommun, Jämtland Härjedalens turism, Naturvårdsverket, Sametinget och Länsstyrelsen Jämtlands län.

På mötet presenterades Naturvårdsverkets nya projektledare Sara Hommen och Länsstyrelsens nya biträdande projektledare Annica Ideström som skall ta över arbetet efter Anna von Sydow och Ruona Burman. Sara och Annica skall ta över ledarskapet från och med maj 2017.

Under 2017 kommer en samordnare för de samiska intressena att anställas av Länsstyrelsen. Samordnaren kommer att arbeta inom nationalparksprocessen så  länge processen är igång. Naturvårdsverket har avsatt medel för denna tjänst.

Nästa beredningsgruppsmöte kommer att vara den 7 juni 2017.

En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.
En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.

2017-03-28
Ledutredningen

En pågående ledutredningen i Vålådalen/Sylarna/Helags/Tossåsen-området har nu genomfört fem öppna möten – i Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö. Syftet med dessa har varit att hämta in synpunkter och förslag från allmänhet, företag, föreningar etc. kring det statliga fjälledssystemet, i och i anslutning till det möjliga nationalparksområdet.

Här presenteras för kännedom de minnesanteckningar och en del av de ledförslag som togs emot från allmänheten under dessa möten. Vi vill understryka att detta endast är inkomna synpunkter och förslag och att det inte finns några beslut tagna kring något av detta.

Alla inkomna synpunkter och förslag kommer att ha tagits med i beaktande i det slutliga underlaget från ledutredningen. Det kommer i nästa steg att gå vidare för ytterligare beredning i antingen länsstyrelsens förvaltning, och/eller nationalparksprocessens arbetsgrupper.

INKOMNA FÖRSLAG, IDÉER OCH SYNPUNKTER:

Vålådalens möte

Ånns möte

Ljungdalens möte

Hallens möte

Storsjös möte

Om länkarna inte skulle fungera för dig kan du maila Annica eller Torkel så skickar vi dessa till via mail.
Utredningen är ett deluppdrag i den pågående nationalparksprocessen, men resultatet kommer oavsett nationalpark eller inte användas i den fortsatta förvaltningen av lederna. Uppdraget ska december 2017 mynna ut i ett underlag för eventuella beslut kring ett långsiktigt hållbart ledsystem, inklusive anläggningar (entréer, vindskydd, dass etc.).

Om man vill lämna in fler förslag och/eller synpunkter kring fjällederna (inklusive t.ex. vindskydd, ledcentraler, dass etc.) kan man fortsatt kontakta Annica och Torkel via mail:

Annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Torkel.idestrom@lansstyrelsen.se

2017-03-07

Vad händer med ledutredningens insamlade material

Den 14 mars har ledutredningen haft sin sista workshop, då har fem workshops genomförsts; Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö har då besökts .

Alla idéer, förslag och synpunkter som inkommit kommer att renskrivas och sammanställas. Under vintern, våren och sommaren 2017 kommer området att fältbesökas. Samtidigt kommer en avslutande rapportering att ges till Länsstyrelsen i december 2017. Ledutredningen och länsstyrelsen har löpande dialog och uppföljningsmöten under hela 2017.

Då ledutredningen jobbar utifrån 2 spår: Hållbara leder för området så som det förvaltas idag och hållbara leder för området om det skulle bli nationalpark, kommer materialet att bearbetas utifrån 2 olika scenarios.

Länsstyrelsen tittar på materialet utifrån dagens situation och Beredningsgruppen, bestående av Tåssåsens sameby, Handölsdalens sameby, Mittådalens sameby, Jämtland-Härjedalen Turism, Bergs kommun, Åre kommun, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kommer tillsammans att jobba vidare med materialet utifrån nationalparksprocessen.

2017-02-06

Publikationer

Ni har väl inte missat våran sida om publikationer?

Klicka här för att komma till publikationerna

error: Innehållet är skyddat.
Sök